AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

 1. A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 2. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Iskolánkban a szaktantermi rendszer helyett erre az időszakra osztálytermi rendszert vezetünk be. A felsős osztályok is maradnak minden tanórán a nekik kijelölt teremben, kivéve csoportbontás és testnevelésóra esetén.
 3. Az osztályok/csoportok váltása között, illetve az öltözőkben szünetekben felülfertőtlenítést végzünk. Az alsós osztályok az osztályteremben öltöznek testnevelés órára.
 4. Az informatikaterembe és a fejlesztőszobába csak kézfertőtlenítés után léphetnek be a tanulók. Az óra befejezése után a billentyűzet és/vagy a munkaasztal fertőtlenítésére kerül sor.
 5. Rajzórákon a tanulók lehetőleg csak a saját eszközeiket használják, természettudományos órákon a kísérleteket a pedagógus végezze ebben az időszakban.
 6. A testnevelésórákat, amíg az időjárás engedi, a szabadban tartjuk.
 7. Közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.
  Ennek érdekében:
  – jó idő esetén a tanulók minden szünetben kimennek az udvarra
  – az alsósok a tízórait a második szünetben, az osztályteremben, a higiénés szabályok és a kellő távolság betartásával, fogyasztják el.
  – az udvar hátsó felében az alsós osztályok, az első felében a felsős osztályok tartózkodhatnak, osztályonként a nekik kijelölt területen (ez a reggeli gyülekezőre is vonatkozik)
  – rossz idő esetén szünetekben az alsósok a termeikben, illetve a kastély folyosóinak nekik kijelölt területén, a felsősök a földszinti és az emeleti folyosók osztálytermeik előtti szakaszán tartózkodhatnak
  – a felső tagozatos tanulóknak az épületen belül a közösségi terekben kötelező a maszk viselése.
  – a több osztály tanulóiból összetevődő szakköri foglalkozásokat ebben az időszakban heti váltásban tartjuk az egyes évfolyamoknak. Abban az esetben, ha olyan kicsi a csoport létszáma, hogy a teremben is tartható a 1, 5 m-es távolság, akkor lehet együtt a csoportban 2 évfolyam.
 8. A mosdókban is kerülni kell a csoportosulást, az ügyeletes nevelők és az ügyeletes tanulók ellenőrzik, hogy egyszerre 3-nál több tanuló ne tartózkodjon a mosdók előterében.
 9. Az ügyeletes tanulók ellenőrzik, hogy a tanulók a mosdóból csak szappanos kézmosás után jöjjenek ki.
 10. Az ebédlőben az egyes asztaloknál az egy osztályba tartozók ülhetnek együtt. A kisebb létszámú csoportoknál betartható a megfelelő távolság. A nagyobb létszámú csoportoknál részekre osztjuk a csoportokat, a többiek a folyosón vagy jó idő esetén a konyha felőli udvarszakaszon tartózkodnak a megfelelő távolság betartásával.
 11. Napközis foglalkozások:
  A csoportok az udvaron, a kijelölt helyen a napközis csoportvezetővel tartózkodnak. A használt eszközök fertőtlenítéséről gondoskodnak.
  Az udvarról csak engedéllyel jöhetnek be a gyermekek WC-re, egyesével. A visszaérkezéskor le kell jelentkeznie a pedagógusnál.
 12. Az alsós osztályokat kérjük, hogy az óráik befejeztével minden másnapra szükséges felszerelésüket vigyék magukkal haza vagy a napközibe. A kastély épületében ekkor már megkezdődik a termek fertőtlenítése, ezután oda már felmenni nem lehet.
 13. Nagy létszámú tanulócsoport vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:
  – az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
  – az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
  – zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
  – a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.
  – több osztály egyidejű jelentléte esetén jó időben szabadban, rossz időben zárt térben – 1,5 m védőtávolság megtartása mellett, maszk viselése javasolt.
 14. Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó.
 15. Az intézménybe idegen nem léphet be (szülő sem). Szükség esetén előzetes időpontegyeztetés, maszk használatával, kézfertőtlenítés után léphet be az intézmény területére.
  Szülői értekezlet, osztályközösségi élet szervezése –személyes megjelenés mellőzésével, online történik.
 16. A pedagógusoknak és az iskola dolgozóinak a közösségi terekben, tanári szobában, irodában és az egymás közti kommunikáció során kötelező a maszk használata.

A napi kommunikáció szülő és pedagógus között hivatalosan a KRÉTÁN keresztül történik. Kérjük a felület folyamatos figyelemmel kísérését!

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 1. Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, az udvarról való bejövetelkor, a szaktantermi órák előtt és után, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét
 2. A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk.
 3. A személyi higiénia alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A gyermekeknek folyamatos a figyelemfelhívás az úgynevezett köhögési etikett betartására: saját papír zsebkendő használatára köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
  A pedagógusok minden nap foglalkoznak a szabályok ismétlésével 1-8.osztályig. Nagyon fontos az állandó ismétlés, a gyakoroltatás, hogy rutinná váljon a gyerekek körében a személyi higiénia szabályainak alkalmazása, megtartása.
 4. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
 5. Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen alkoholos spray-vel fertőtlenítjük.

 

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

 1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 2. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

 

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 1. Amennyiben egy gyermeknél a szülő a betegség tüneteit észleli köteles orvosát/ gyermekorvosát tájékoztatni. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
 2. Amennyiben az intézményben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 3. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 4. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

 

Rábapaty, 2020. szeptember 1.

Huszár Judit igazgató