Iskolánk története

Az iskolánkba betérőket névadónk, egy nagy egyéniség, költőóriás, nagyszerű nevelő bronzból öntött szobra üdvözli a bejárati kapu közelében.

A tanítás egy műemlék jellegű kastélyépületben és a hozzá épített új épületszárnyban zajlik. A XVII. század végén épített barokk kastély, amely az államosításig a Felsőbüki Nagy család leszármazottjainak tulajdonában állt, több átalakítás után iskolaként 1948 szeptembere óta funkcionál.

  • 1958-69-ig az intézményben felnőttoktatás is folyt, azok részére, akik csak hat elemit végeztek az államosítás előtt.
  • 1968-tól működik napközi otthon az intézményben. Jelenleg 2 napközis csoportban folynak a foglalkozások. Napközis csoportjaink összetétele heterogén, zömmel alsósok veszik igénybe a délutáni foglalkozásokat.
  • 1972-től ide járnak a jákfai felső tagozatosok, majd 1975-től az alsó tagozatosok is.
  • 1986-ban bővítésre került sor, ennek kapcsán készült el a régihez hozzátoldva az 1 emeletes új épületszárny 6 tanteremmel és a vizesblokkal. A két épületet összekötő aulában tartjuk házi rendezvényeinket, ünnepségeinket, közös összejöveteleinket.
  • Iskolánk 1996-ban vette fel Arany János nevét.

A két épület megfelelően tágas elhelyezést biztosít a jelenleg itt tanuló gyerekek számára.

A kastélyépületben az alsó tagozat kapott helyet, de itt található az iskolai könyvtárunk is, amely közel 4000 kötetes könyvállományával, multimédiás eszközrendszerével / TV, video, számítógép, oktató CD-k, DVD-k / várja az olvasni, búvárkodni és szórakozni vágyó tanulóifjúságot. Ezen a szinten található az 1999-ben kialakított fizika-kémia labor. Iskolánkban szaktantermi rendszerben történik az oktatás, a többi termet az új szárnyban helyeztük el. Itt történik az ének-zene, a rajz, a történelem, a biológia, a földrajz, a magyar nyelv és irodalom oktatása. Az emeleten egymás szomszédságában található a nyelvi terem, valamint a számítástechnika terem. Minden tanterem rendelkezik internet hozzáféréssel és a Wi-fi rendszer is kiépítésre került az egész épületben.

Az iskolaépületet egy kb.1,5 hektáros szép park veszi körül, amelynek gondozása sok munkával jár ugyan, de árnyékot adó évszázados fáival, különleges botanikai növényeivel, barokk díszkútjával ideális környezetet biztosít a tanulók számára. Az udvar egy része a testnevelés oktatását szolgálja. A szabvány méretű kézilabdapálya 2018-ban az EFOP 4.1.3. pályázat révén kapott rekortán borítást, szintén ekkor készült el a 65 m-es 4 sávos futópálya. Emellett a távol-és magasugrásra, labdajátékokra alkalmas terület, a szintén pályázatból vásárolt fitneszeszközök és játszótér teszi lehetővé a szabadban történő sportolást, mozgást. Benti lehetőségeink kevésbé jók, a téli testedzést mostoha körülmények között vagyunk kénytelenek megoldani, hiszen egyelőre csak egy parányi tornaszobával rendelkezünk. A Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemének keretében megkezdődött egy 12x24m-es küzdőterű tornaszoba építésének előkészítő fázisa.

Az oktató-nevelőmunka személyi feltételeit illetően jók az adottságaink. Tantestületünk nyugodt, biztonságos légkört teremt, ahol a diákok megalapozott tudással hagyják el az intézményünket. Innovatív tantestületünk munkafegyelme, szakmai felkészültsége jó. A nevelők önképzése és továbbképzése folyamatos, a továbbképzési program alapján történik. Valljuk, hogy a megváltozott körülmények között az eljövendő nemzedék nevelésében is elsődlegesen döntő a pedagógus személyisége, példamutatása, tájékozottsága és nyitottsága, ezért a lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk, hogy ez a fajta szemlélet a mindennapokban megfelelően realizálódjon is.

Tanulóink létszáma a rábapatyi, jákfai, a zsédenyi és más településekről (Hegyfalu, Sárvár) bejáró gyerekekből tevődik össze. Felkészültek vagyunk az SNI tanulók oktatására, őket integráltan, a többi tanulóval együtt neveljük és oktatjuk. A rehabilitációs célú foglalkozásokon szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus segíti fejlesztésüket.

Fő nevelési célunkat a tanulók sokoldalú személyiségfejlesztésében határoztuk meg, az egyéni bánásmód elvének hangsúlyozott érvényesítésével.

Alsó tagozaton az alapkészségek kialakítását és megszilárdítását, a kreativitás fejlesztését, a tanulás megszerettetését, a gyermeki kíváncsiság felkeltését, az élményalapú oktatást tartjuk legfőbb feladatunknak.

A nem kötelező tanórai foglalkozásokon eddig is biztosítottuk és a köznevelési törvény hatályba lépése után, valamint az új NAT bevezetésével is biztosítjuk már 1. osztálytól kezdve a német nyelv tanulását, 5. osztálytól pedig második idegen nyelvként az angolt is választhatják tanulóink, szintén a szabadon választható órakeret terhére.

Oktatási profilunk másik meghatározója az, hogy nagy hangsúlyt fektetünk az informatika oktatásra, a digitális tananyagok alkalmazására.

A tehetséggondozást tehetséggondozó foglalkozásokon, versenyekre való felkészítéssel és az azokon való részvétellel és szakköreinken biztosítjuk.

Az iskola sportfeladatait az iskolai sportkör és az 1997 óta működő Arany DSE együttesen látja el.

Ünnepélyeink színvonalát a színjátszó szakkörben és az énekkarban tevékenykedő gyerekek biztosítják. Tehetséges tanulóink szerkesztik az „Aranytoll” iskolaújságot.

A közösségi élet szervezését a DÖK segíti, tartalmas programjaival élményt ad kicsiknek, nagyoknak.

Pedagógiai céljaink megvalósításához elsősorban a családi házat hívjuk segítségül, mellyel széleskörű, jó kapcsolatot alakítottunk ki. Ebben végez aktív munkát az évek óta működő Szülői Szervezet. Régi, tartalmas kapcsolatunk van a rábapatyi óvodával, az intézmények vezetői és dolgozói kölcsönösen részt vesznek egymás programjain.

Tanulóinkat felkészítjük a továbbtanulásra, ezért arra törekszünk, hogy végzős diákjaink a technikai eszközök értő használatával elsajátíthassák az információszerzés különféle formáit, képesek legyenek az önálló tanulásra, fejlődjön kommunikációs kultúrájuk. Pályaorientációs tevékenységünk keretében már évek óta visszük gyermekeinket üzemlátogatásokra, pályaorientációs előadásokat, bemutatókat szervezünk a diákok és a szülők számára.

Sikerként tartjuk számon tanulóink bejutását a nagy hagyományokkal rendelkező középiskolákba.

Számos hagyományőrző programunk szolgálja a közösség egybekovácsolódását, fejlesztését. (Arany-nap, kézműves nap, Halloween-est, farsang, LEG-es kirándulás, élményparkos kirándulás, nyári táborok, erdei iskola, gyereknap, iskolabemutató foglalkozások).